Per què associar-se?

associarse
image-498

Vols formar part de les més de 100 empresàries i directives del sector privat i del públic de Lleida?

Et connectem amb la nostra xarxa de negocis amb més de 600 contactes empresarials directes.

  • Impulsem xarxa de suport integral i sinèrgic a les nostres associades
  • Esdevenim un punt de trobada cohesionat de directives, empresàries i professionals de Lleida província, Catalunya i resta de l’estat Espanyol. Posant en comú dubtes, inquietuds i necessitats reals que s’esdevenen en el nostre dia a dia professional
  • Facilitem l’accés a la informació, formació i dinamització empresarial i personal
  • Informem sobre ajuts i subvencions per autònoms i pimes
  • Posem al vostre abast eines de promoció i visibilitat del vostre producte, servei i/o empresa

QUOTA SÒCIA INDIVIDUAL

100 € ANUALS.
PAGAMENT SEMESTRAL: 1r pagament febrer i 2n pagament juliol.

QUOTA D’EMPRESA

PRIMER INSCRIT: 100 € ANUALS.
PAGAMENT SEMESTRAL: 1r pagament febrer i 2n pagament juliol

SEGOND INSCRIT: 75 € ANUALS.
PAGAMENT SEMESTRAL: 1r pagament febrer i 2n pagament juliol

TERCER INSCRIT: 50 € ANUALS.
PAGAMENT SEMESTRAL: 1r pagament febrer i 2n pagament juliol

Si vols formar part de FUNDE, omple el següent formulari d’inscripció:

Dades personals

Nom (*)

Primer cognom (*)

Segon cognom (*)

Perfil (*)

DNI (*)

Adreça correu electrònic (*)

Adreça postal (*)

Telèfon fix

Telèfon mòbil (*)

Dades d'empresa

Raó social (*)

Nom comercial (*)

Adreça (*)

Codi Postal (*)

Localitat (*)

CIF (*)

Telèfon

Fax

Adreça correu electrònic (*)

Sector d'activitat (*)

Activitat (*)

Productes o serveis (*)

Data constitució empresa

Forma jurídica

Interès en

Dades bancàries

Titular del compte (*)

Banc o caixa (*)

Localitat / Província (*)

CP (*)

Núm. de compte IBAN (24 dígits) (*)

A España l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES

Acceptació política de dades i drets d'imatge

Els camps marcats amb (*) són obligatoris

Al formalitzar la inscripció s’accepten la política de privacitat i drets d’imatge.

BPW SPAIN i FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES garanteixen el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. de 15/1999, el signant queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en les entitats referides i al tractament dels mateixos per la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.

La política de privadesa de FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit A FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES,PROFESSIONALS I DIRECTIVES i domicili social a Rambla Ferran,32 cp.25007 LLEIDA sent responsable del fitxer FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES amb domicili a aquests efectes, en l’adreça abans indicada.

El signant, accepta que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Així mateix, el signant, accepta que FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen l’articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.

DRETS D’IMATGE
FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais Web (adreça o adreces Web), facebook, twitter on s’informa i fa difusió de les activitats sense ànim de lucre i també la possibilitat de publicar articles, promocions, events o notícies en el butlletí electrònic i en la pàgina web de Funde. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, socis/es, patrocinadors/es .

Els responsables de les dades introduïdes al formulari cedeixen el seu dret d’imatge a FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES, en el sentit de poder aparèixer a les fotografíes que FUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES realitzi sobre els actes. Aquest material serà utilitzat posteriorment amb finalitats informatives deFUNDE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES.

Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulada per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 Maig, sobre el dret d’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Guardar