Inscripció

Procés d’inscripció

Les persones que vulguin presentar-se cal que omplin el següent formulari junt a una breu memòria justificativa mitjançant la qual defensa la seva candidatura.
Si teniu qualsevol dubte o incidència, podeu posar-vos en contacte amb Ap! Lleida mitjançant el tel. 625 40 40 70

12a EDICIÓ PREMIS AP! LLEIDA

Nom del premi al que es presenten

Premi

Entitat que presenta la candidatura de l'empresa o professional (omplir aquest apartat únicament en cas que NO sigui la pròpia empresa la qui presenti la candidatura)

Entitat

Dades socials (en casos que la categoria reconegui a una empresa o entitat)

Denominació de l'empresa

Responsable

CIF

Raó social

Carrer i núm

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

E-mail

web

Data constitució empresa

Dades personals (en casos que la categoria reconegui a una persona)

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Càrrec

E-mail

Direcció postal

Telèfon

Mòbil

Memòria justificativa que defensa la candidatura

Arxiu

Aceptació política de dades i drets d'imatge

Al formalitzar la inscripció s’accepten la política de privacitat i drets d’imatge.

AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. de 15/1999. El responsable de les dades introduïdes queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en l’empresa i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privadesa de AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li assegura en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES i domicili social a Rambla Ferran,32 cp.25007 LLEIDA sent responsable del fitxer AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES amb domicili a aquests efectes, en l’adreça abans indicada.
El responsable de les dades introduïdes , accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES. Així mateix, accepta que AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I DIRECTIVES li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti. L’acceptació de l’usuari deriva a que puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen l’articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
De conformitat amb el previst a l’article 5 de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals facilitades pels Usuaris en qualsevol moment i de forma voluntària a AP! LLEIDA, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers creats per AP! LLEIDA i sota la seva responsabilitat.

AP! LLEIDA podrà publicar el nom de la persona o empresa premiada, i les fotografies o vídeos que s’enregistrin el dia de la Gala de lliurament.

 

Guardar

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar