Convocatòria disseny branding nova marca

1.Objectiu

L’objectiu de la present convocatòria és seleccionar, l’empresa, agència o professional del màrqueting responsable de dissenyar el nou branding, de la fins ara Funde – Associació d’Empresàries, directives i professionals, que passarà a anomenar-se Ap! Associació Professional d’empresàries, professionals i directives. O Associació Professional d’empresàries de les terres de Ponent. (pendent concretar l’especificació)

2.Participants

Els concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, dedicada al disseny i al màrqueting. L’empresa persona física o jurídica haurà de ser sòcia en actiu de FUNDE abans de la data d’obertura de la convocatòria i durant el procés de selecció i execució.

3. Presentació de pressupost

Les persones, físiques o jurídiques, que desitgin prendre part del procés han de presentar un pressupost amb una breu explicació de l’estratègia a seguir, per a:

 • Disseny del nou branding: logotip o isologo, arquitectura de marca i aplicacions
  • Xarxes socials
  • Plantilles carta i power point
  • Altres, com pot ser displays, roll-ups, photocalls, etc.
 • Disseny i desenvolupament del web
 • Papereria (targes de visita, díptic informatiu, altres)
 • Marxandatge (Aplicació del logotip o isologo en diferents materials promocionals i el seu disseny)

3.a Especificacions

 • Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites
 • Es valoraran noves propostes per l’especificació de la marca i per a nous claims
 • Pel que fa a colors i tipografia de lletra, no hi ha cap condicionant
 • Queda exclòs l’ús de tintes especials (metal·litzats, fluorescents, vernissos, …) i altres tècniques d’impressió (relleus, troquells, …). Es valorarà el fet de que sigui llegible i entenedor
 • Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació o plagi
 • L’execució del projecte (Presentació proposta nou branding i aprovació. Desenvolupament i implementació dels diferents canals)  haurà de complir amb un termini màxim de 2 mesos

4. Com i on presentar la proposta

El pressupost i la proposta es presentarà dins un sobre tancat, a la seu social de Funde (Rbl. Ferran, 32) i serà recollit per personal aliè a Funde (personal de Coell). En aquest sobre constarà un pseudònim visible per la part externa. I en un altre sobre tancat, amb el mateix pseudònim de manera visible, constaran el nom i cognoms de la persona física, i nom de l’empresa, si és persona jurídica, el telèfon i el correu electrònic.

5. Termini

El termini per a la presentació del pressupost i proposta finalitza el dia 23 de febrer de 2018, a les 14 hores.

6. Procediment de selecció

La valoració i selecció es durà a terme durant els 3 dies hàbils posteriors a la data de termini, segons disponibilitat. En el procediment participarà la Junta Directiva com a òrgan de selecció i 2 sòcies convidades durant l’assemblea, en qualitat de observadores del procés transparent i objectiu.

Es tindrà en compte l’originalitat i innovació de la proposta, i que el pressupost econòmic sigui adient i coherent a la presentació.

L’opció seleccionada, serà la que obtingui més votacions i, es comunicarà a través d’un correu electrònic a la Base de Dades de les sòcies, i constarà en acta, per tal que totes les sòcies en siguin coneixedores.

7. Adjudicació de la convocatòria

S’estableix una única persona, física o jurídica, com adjudicatària del projecte de disseny del nou branding i imatge, així com execució del projecte de manera integral. Això, no comporta les tasques de manteniment i actualització, les quals es valoraran més endavant.

8. Propietat intel·lectual

Els participants reconeixen i assumeixen que la imatge gràfica i logotip seleccionat serà en  exclusivitat propietat de FUNDE, en endavant Ap!, cedint a FUNDE – Ap! el dret  de la propietat  industrial i el copyright, permetent fer les adaptacions o modificacions que  siguin necessàries per a aplicacions futures.

9. Acceptació de les bases

El fet de participar en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les presents bases i de les decisions de la Junta Directiva en aquelles situacions no previstes.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Lleida, 6 de febrer de 2018

Junta Directiva Funde